لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت

از کجا پروژه کسری خدمت سربازی بگیریم؟

30 12,339

اخذ پروژه کسری خدمت سربازی همواره یکی از دغدغه های مشمولین دانشگاهی است. این گروه از مشمولان همواره به دنبال لیست مراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت سربازی هستند. اکثر متقاضییان تصور می کنند فقط می توانند پروژه کسری خدمت دانشگاه امام حسین، پروژه کسری خدمت دانشگاه دفاع ملی یا پروژه مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی کسری خدمت را بگیرند. جالب است بدانید علاوه بر مراکز فوق مراکز دیگری هم برای پروژه کسری خدمت وجود دارد.

باران
با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی
برای اطلاع از آخرین قوانین و شرایط لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت و ارتباط با مشاور می توانید از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱ تماس حاصل نمایید.
همه روزه به جز روز های تعطیل، پاسخگویی از ساعت ۹ صبح الی ۵ عصر
شاید شما هم با اطلاع قوانین بتوانید معافیت بگیرید

لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت

باران مشاوره سعی کرده تا برخی از مراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت به همراه آدرس و شماره تلفن در قلب جدول زیر در اختیار شما عزیران قرار دهد.

ردیفمراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت
۱صا ایران، رمضانی، مقدسیان / ۶۶۹۲۶۲۲۲، ۶۲۱۶۲۱۶۲، ۶۲۱۶۲۱۲۶ / میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری،
انتهای کوچه تیموری
۲دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عبداهلل پور، عرب نژاد، امینیان ۶۶۲۲۴۹۶۲، ۶۶۲۲۹۱۲۱ الی ۲ / لویزان، جنب دانشگاه
۳سازمان جغرافیایی ن.م، شامی / ۱۱۲۱۱۱۲، ۱۱۲۲۱۱۱۶ / خ شریعتی، خ معلم، جنب دادسرای انقالب
۴سازمان صنایع هوایی ن.م، شهروز /.................، داخلی ۲۱۶ / کیلومتر ۲ جاده مخصوص
۵سازمان هوافضا، حاجی تبار، فرجی / ۶۶۲۹۲۱۱۲ / میدان نوبنیاد، سمت شرق ضلع شمالی بزرگراه بابایی
۶معاونت تحقیقات سامد، صادقی پور / ۶۲۲۴۶۹۲۹ / پاسداران، باالتر از چهار راه پاسداران، روبرو سه راه اختیاریه
۷معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ودجا، محمدی، رنجبران / ۶۲۲۲۱۱۱۲۹ / میدان نوبنیاد، خ شهید
لنگری، ستاد وزارت دفاع، ساختمان خاتم االوصیاء
۸موسسه آموزشی صنایع دفاعی، خانم کنگرانی، خانم یاری / ۶۶۱۱۱۲۶۱ / کشانک، خیابان پور ابتحاج، خ کهزادی
۹سازمان صنایع دریایی، علیزاده، خانم شادمانی / ۶۶۴۴۲۱۹۴ / خیابان پاسداران، باالتر از سه راه اختیاریه
۱۰سازمان توسعه صنایع انرژی، یوسفی، ۶۶۹۲۴۹۲۲، ۶۶۹۲۱۹۱۲ (داخلی ۶۲۴) ۶۶۹۱۱۲۲۲، خیابان
پاسداران، چنب بزرگراه بابایی، میدان نوبنیاد
۱۱سازمان تامین اجتماعی ن.م، صانعی، اعدل / ۶۲۱۲۲۶۹۱، ۶۲۱۲۲۶۹۲ / پل سیدخندان، خ دبستان
۱۲سازمان پژوهشی و نوآوری دفاعی سپند، کالنی، حسینی / ۶۶۲۴۲۹۹۱ (داخلی ۲۱۱۴) ۹۲۲۴۴۱۹۹۲۲۹، لویزان،
میدان حسین آباد، دانشگاه مالک اشتر
۱۳بنیاد حفظ آثار، کوچک پور / ۱۱۴۲۱۲۱۴، ۱۱۹۲۱۲۲۲ / خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید افراز، کوچه شهید
حق پرست
۱۴ودجا، مجتمع شهید بهشتی، نمادچیان / ۶۶۴۲۶۲۹۱، ۶۲۱۱۶۲۲۱ / فقط کامپیوتر، مخابرات و الکترونیک،
چهارراه پاسداران، خیابان مغان
۱۵سازمان اتکا، انصاری / ۲۱۲۱۹۹۴۲، ۲۱۲۱۹۱۶۲ / میدان حسن آباد، سپه غربی، پشت فروشگاه شهید چمران
۱۶ستاد کل معاونت فرهنگی، ثامنی، حجتی / ۱۱۱۴۲۲۹۶
۱۷پژوهشکده عالی دفاع ملی، میار مبانی / ۶۴۲۹۲۲۲۶ / پاسداران، دنستان چهارم، پ ۶۶
۱۸پژوهشگاه علوم و معارف اسالمی، محسن پور، نهادی / ۱۱۴۹۲۹۶۲، ۱۱۴۲۶۴۹۲، ۱۱۹۹۲۹۹۲،
۱۱۴۹۲۹۱۲ / خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه یکم
۱۹سازمان پدافند غیر عامل، ایزدی / ۶۶۹۱۴۹۱۲ الی ۱۹، ۶۶۹۱۴۹۱۲، ۶۶۲۹۴۱۴۲ / رسالت، خیابان ستاد حسن
بنا، مجیدیه شمالی
۲۰مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شریفی / ۱۱۴۶۱۲۱۲ / خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش
کوچه شهدا
۲۱سازمان موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، قربانی، رحمتی / ۱۱۲۴۶۶۱۱ / پادگان شهید ...، موزه اسرا
۲۲معاونت امور راهبردی س.ک.ن.م، قنداقی، محمدی / ۱۱۲۲۲۱۲۶ / خیابان دبستان، کوچه موحد کاشانی، پ ۹۲
۲۳دفتر هماهنگی سایبری کشور، فریدنیا / ۱۱۲۹۲۲۹۲، ۱۱۲۲۶۲۹۱ / ستاد کل نیروهای مسلح، ساختمان شهید
بابایی
۲۴دفتر واژه گزینی، چندگامی / ۶۴۲۹۲۲۱۱، ۶۴۲۹۲۲۱۹ / اتوبان شهید بابایی، دانشگاه عالی دفاع مل
۲۵مرکز طراحی امام حسن مجتبی، احمدی / ۱۱۲۲۶۴۹۱ / بنیاد نخبگان
۲۶طرح و برنامه اداره امور اقتصادی، آالله، ریاضی / ۱۱۶۲۹۱۹۹۲، ۱۶۲۹۶۱۴۱ الی ۲ / خیابان شریعتی، بعد از معلم
۲۷سازمان تحقیقات و خودکفایی هوافضا سپاه، خوش نویس، جلیل پور / ۲۱۶۲۴۱۱۲، ۲۱۶۲۴۴۱۲ / درب غربی ورزشگاه آزادی
۲۸سامان تحقیقات خودکفایی ندسا، عظیمی، امام وردی / ۲۲۶۶۲۲۹۹، ۲۱۹۶۱۲۶۱ الی ۲ / بزرگراه شیخ فضل اهلل،
خیابان سازمان آب، سمت راست، پالک ۱۲
۲۹سازمان بسیج علمی پژوهش و فن آوری، شهبازی، سلطانی / ۶۲۲۴۱۶۱۹ الی ۶۹ (داخلی ۱۱۹) خیابان ولیعصر،
بزرگراه نیایش غربی، نرسیده به سئول
۳۰سازمان تربیت بدنی سپاه، آجرلو، حسن زاده / ۲۹۶۲۶۶۲۲، ۲۹۶۲۲۶۹۲ / انتهای پیروزی، ستاد فرماندهی کل سپاه
@Vazifeh_News عضویت در کانال و گروه تلگرامی نظام وظیفه باران مشاوره
ردیفمراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت
۳۱قرارگاه بعثت، اکبر نژاد / ۴۴۲۲۹۱۲۹، ۴۴۲۲۲۲۲۴ / خیابان دماوند، خیابان ۲۹ متری نیروهوایی، خیابان
۳۲مجتمع تحقیقات و پژوهش جواداالئمه، اکبری / ۹۲۱۲۱۲۴۲۲۲۹، ۱۴۹۹۱۹۹۲ / خیابان طالقانی، خیابان شهید
موسوی، خیابان شهیذ ترابی
۳۳عاون الکترونیک فاوا سپاه، مرکز تحقیقات صدر، باپاخانیان، اسنفدیار / ۶۶۱۱۱۴۲۲ الی ۲۹، ۲۹۶۲۱۱۱۴،
۶۶۱۴۲۲۲۲ / بالاتر از پل سید خندان، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، سمت چپ خیابان رودخانه
۳۴پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر، صفری، سردابی / ۲۹۶۲۱۴۹۱، ۲۹۶۲۱۹۱۲ / فلکه سوم تهرانپارس، خیابان
۳۵دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، چابکی، اکبری، شفیعی / ۱۶۲۱۲۶۲۱ الی ۲، ۱۶۲۱۶۲۲۲ الی ۴۹ / میدان ونک،
خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه شهید نصرتی
۳۶دانشگاه افسری امام حسین (ع)، حسین مهر / ۴۴۱۹۲۱۲۲ الی ۲ (داخلی ۶۲۲۱۱ و ۶۲۲۱۹) بزرگراه شهید
بابایی، نرسیده به شهرک حکیمیه
۳۷دانشگاه جامع امام حسین (ع)، محرومی، آقامرادی / ۴۲۱۶۱۱۲۴، ۴۲۱۶۱۶۹۶ / اتوبان شهید بابایی، نرسیده به
شهرک حکیمیه
۳۸بنیاد توانا، بنی احمدی / ۶۶۱۱۹۶۲۴ الی ۲، ۹۲۱۶۹۲۱۶۱۹۲ / خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد
۳۹مرکز ملی فضای مجازی، مقدم، مهربانی / ۱۱۲۲۹۹۱۱، ۱۲۲۴۴۶۶۹، ۱۱۲۲۶۲۹۴ / انتهای کارگر شمالی، روبروی
۴۰بانک انصار اداره تحقیق و توسعه، نورمحمدی / ۶۲۱۶۲۹۱۶ / خیابان پاسداران شمالی، نرسیده به صاحب ....، نبش نارنجستان دهم
۴۱نهاجا، رنجور، جوکار / ۲۲۲۲۶۹۹۱ ،۲۲۲۶۶۹۹۲، ۲۲۲۲۶۴۱۱۲ / خیابان پیروزی، ستاد نیرو هوایی
۴۲نداجا، جلیلی / ۴۲۲۹۲۶۶۹، ۴۲۲۹۲۶۲۴ / میدان رسالت، خیابان شهید دریایی
۴۳نزاجا، فریدونی، اسحاقی / ۶۶۲۲۶۹۲۱، ۶۶۲۲۲۲۱۲، ۶۲۴۱۶۱۹۹ / لویزان، اتوبان بابایی، جنب ستاد هوانیروز
۴۴معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، خانم درمنش، ... وند / ۱۱۲۲۴۲۶۹، ۱۹۲۹۶۹۱۱،
۱۹۲۹۶۲۹۲، ۱۹۲۹۹۹۲۲ / انتهای خیابان دکتر فاطمی، خیابان سرهنگ اعتمادزاده، جنب بیمارستان ۹۹۱
۴۵مرکز تحقیقاتی شهید خیراتی، براری، هاشم آبادی / ۱۱۲۲۲۹۲۶، ۹۲۱۹۲۲۴۶۹۱۱، ۱۱۲۲۱۹۹۱ / خیابان
ولیعصر، خیابان نیایش، بعد از ورزشگاه انقالب، سازمان بسیج اقشار
۴۶معاونت دانش پژوهش سپاه، علیدادی / ۲۹۶۲۴۱۴۲، ۲۹۶۲۴۱۶۹ / سه راه تختی، بلوار هجرت، مجتمع مطالعات
شهید بهشتی
۴۷پژوهشگا تسفیر / رادپور / ۲۹۶۲۲۴۶۲، ۲۲۶۶۱۲۹۱ / اتوبان بسیج، بلوار هجرت، بعد از میدان مطهری
۴۸اداره تحقیقات و خودکفایی آجا / تبری، مرتضایی / ۱۱۲۹۱۶۱۲، ۱۱۲۹۹۹۲۲ / چهارراه قصر، ستاد مشترک آجا
۴۹مرکز مطالعات و تحقیقات ق.پ.ه.خ، فتح آبادی / ۲۲۶۲۹۲۹۱، ۲۲۶۲۹۲۲۲ / اتوبان بسیج، بلوار هجرت
۵۰انرژی اتمی، ذوالقدر، آقایی / ۱۱۶۶۱۲۲۴ (داخلی ۱۶۹۲۱) انتهای کارگر شمالی
۵۱دانشکده افسری امام علی، قمی / ۲۲۹۴۶۶۹۶ / خیابان امام خمینی، روبروی مجلس سابق
۵۲ساطمان تحقیقات ناجا، قاسمی، خانم زارعی / ۱۱۱۶۱۱۲۴، ۱۱۱۶۲۴۱۱، ۱۱۱۶۲۴۹۲ / میدان ونک، خیابان
۵۳ساطمان تحقیقات ناجا، قاسمی، خانم زارعی / ۱۱۱۶۱۱۲۴، ۱۱۱۶۲۴۱۱، ۱۱۱۶۲۴۹۲ / میدان ونک، خیابان شهید خدایی، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ نجفی
۵۴سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا، سید سعید قریشی، ایرج احمدزاده / ۲۲۶۶۲۲۹۶ / بزرگراه شیخ فضل الله خ سازمان آب نرسیده به مسجد شهدا پالک ۱۲
۵۵سازمان تحقیقات و خودکفایی نهسا، خوشنویس، رضابیگی / ۲۱۶۲۴۴۱۲، ۲۱۶۲۴۴۱۶ / درب غربی ورزشگاه آزادی پایین تر از کارواش آزادی پژوهشگاه باقرالعلوم
۵۶پژوهشگاه اتکا، انصاری/ ۶۲۱۲۶۲۲۹، ۶۲۱۲۲۱۱۲ / خ دبستان ساختمان ودجا ساختمان ولی امر طبقه پنجم
۵۷دانشگاه دفاع ملی) داعا (دکتر ابراهیم حسن بیگی، ابوذر میار عباسی/ ۶۶۴۴۲۱۲۹-۴ / خ پاسدارن بهستان
چهارم پ ۶۶
۵۸معاونت آموزش تحقیقات فناوری ساصد، مهندس رکوئی / ۶۲۲۴۶۲۴۱ / خ پاسدارن بالاتر از چهارراه پاسداران
سازمان صنایع دفاعی
۵۹معاونت تحقیقات صنعتی سپاه، احسانی ورپشتی / ۴۴۱۲۱۹۲۱-۲ / میدان رسالت خ شهید بختیاری پالک ۲۲۴
ساختمان صدف
۶۰دانشکده پژوهشکده عالی دفاعی (دافوس) دانشگاه جامع امام حسین، دکتر بابایی / ۴۴۱۹۹۴۹۱
۶۱قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء معاونت اداری مالی، یوسفی / ۱۱۹۱۹۲۲۶ / شهرک قدس فاز ۲ خ فالمک شمالی
نبش زرافشان پالک ۶۲۱
۶۲معاونت اموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، دکتر درمنش، خانم روشندل، خانم چراغی / ۱۹۲۹۶۲۹۲،
۱۹۲۹۶۲۹۲ / انتهای خ دکتر فاطمی خ سرهنگ اعتمادزاده جنب بیمارستان ۹۹۱ ارتش دانشگاه علوم پزشکی آجا
۶۳باتری سازی نیرو، نادر یوسفی / ۶۶۹۲۴۹۲۲-۲، ۶۶۹۲۱۹۱۲ / میدان نوبنیاد

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 30 تا
 1. Vahid :

  سلام.
  اگه من کسری خدمت بسیج داشته باشم همین طور پروژه کسر خدمت از هسا هر دو از سربازی کسر میشود؟ به طور کلی دو ارگان مختلف مثل بسیج و هسا

  1. باران مشاوره :

   هم کسری پروژه رو میگیری هم کسری بسیج رو

 2. حسین :

  سلام.من میخوام برم دانشگاه بعد از لیسانس به عنوان یه برنامه نویس سایت میخوام پروژه بگیرم.پروژه به برنامه نویسا میدن؟؟ چقدر کسری داره مـثلا؟؟

  1. باران مشاوره :

   سلام حسین جان
   پروژه کسری برای ارشد و دکترا هست
   باید موضوعش با مدرکت معتبر باشه
   میزان کسری به نوع پروژه بستگی داره باید بری معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام کنی

 3. سینا :

  من انتقاد از شما دارم
  شما تلفنتون رو جواب نمیدین
  ۹۰درصد تلفنایی که اینجا گذاشتین هم اشتباهه اون ده درصدشم از شبکه خارجه ممنون

  1. باران مشاوره :

   سینا جان قطعی برق اختلال زیادی تو شبکه ما بوجود اورده و سیستم پاسخدهی مون با احتلال مواجه شده. انتقاد شما در مورد تغییر شماره تلفن این مراکز کاملا به جا هست و تیم تحریره باید این موارد رو اصلاح کنه.
   از اینکه باران مشاوره رو انتخحاب کردین بسیار ممنونیم.

 4. محمد امین :

  با سلام
  همه این آدرس ها برای استان و شهر تهران هستند، برای خراسان رضوی و شهر مشهد چی؟؟ جایی نیست یعنی؟؟؟

  1. باران مشاوره :

   تا جایی که اطلاعات داشتیم رو براتون قرار داریم.

 5. امین :

  سلام میخواستمم ببینم برای رشته مهندسی آب هم پروژه وجود داره یان؟ اگه داره کدوم شرکت؟

  1. باران مشاوره :

   بله امین جان بارها در کانال برای این گرایش آگهی امریه منتشر کرده ایم. به عنوان مثال محیط زیست در مقاطع ارشد و دکترا شما را پذیرش می کند. در هفته های آتی مقاله امریه سازمان محیط زیست را منتشر خواهیم کرد.

 6. جواد :

  با سلام و خسته نباشید میخواستم بپرسم اگه ایده ای برای کارآفرینی داشته باشیم باید به کجا مراجعه کنیم تا بتونیم پروژه بگیریم؟

  1. باران مشاوره :

   آقا جواد باید یا فوق لیسانس به بالا باشید یا عضو بنیاد ملی نخبگان باشید.

 7. امیر حسین :

  سلام و وقت بخیر
  من یک ماهه فارغ التحصیل شدم ارشد مهندسی شیمی میخونم
  کارای نرم‌افزاری و شبیه‌سازی هم بلدم
  میشه بگید کدام ارگان ها برم برای پروژه کسری ؟
  تشکر زیاد

  1. باران مشاوره :

   امیر حسین عزیز سلام
   با توجه به نوع سوالتون بهتر است از خطوط مشاوره استفاده کنید تا وضعیت شما دقیق تر بررسی شود.

 8. احمد :

  سلام میخواستم بدونم با سابقه ۶ ماه خدمت در ارتش میشه از دانشگاه امام حسین پروژه کسر خدمت گرفت؟ در حال حاضر دانشجوی سال اخر دکتری مدیریت بازاریابی هستم..
  ممنونم

  1. باران مشاوره :

   سلام احمد آقا
   بله، بستگی دارد پروژه در چه ارگانی تعریف شود. اگر زیر مجموعه دفاع ملی باشد، مشکلی ندارد.

 9. Mohammad :

  سلام خسته نباشید
  برای رشته ی زیست شناسی- گرایش تکوین هم پروژه کسری خدمت وجود داره و اگر بله چه سازمانی؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   پروژه خدمتی برای تمام رشته شما وجود دارد. برای راهنمایی با کارشناسان ما تماس بگیرید.

 10. mohammad :

  سلام. شماره ۱۱ مثل اینکه آدرسش تغییر کرده.

  1. باران مشاوره :

   برایمان بفرستید تا اصلاح کنیم.

 11. هومن :

  سلام آیا برای رشته معماری هم پروژه کسری خدمت هست؟

  1. باران مشاوره :

   هومن جان سلام
   تقریبا برای تمام رشته ها پروژه ارائه می شود.

 12. مهدی :

  سلام مورد ۳۵ اسم دانشگاه بقیه اللّه رو اصلاح کنید.

  1. باران مشاوره :

   سلام مهدی جان
   اشتباه تایپی اصلاح شد. ممنون از راهنماییتون.

 13. علیرضا :

  سلام
  من کارامو به تازگی کردم و برگه ی تاریخ اعزام یا همون برگه سبزو بهم دادن برای کسری جبهه چه زمانی اقدام کنم؟

  1. باران مشاوره :

   سلام علیرضا
   باید سوالتون رو در صفحه مرتبط بنویسید. برای دریافت پاسختون مقاله کسر خدمت فرزندان ایثارگر را با دقت بخوانید.

   1. فیاض :

    سلام برای رشته معماری پروژه هست؟ من یجا خوندم همه رشته ها پروژه داره به جز معماری ؛ اگه پروژه داره میشه یه نمونه بگید پروژه هاش چطوریه؟

    1. باران مشاوره :

     سلام آقای فیاض
     برای راهنمایی در این زمینه با کارشناسان ما تماس بگیرید.

    2. شروین :

     سلام خسته نباشید ببخشید برای رشته دندان پزشکی هم پروژه وجود داره؟

     1. باران مشاوره :

      شروین جان رشته های پزشکی پروژه مدارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس

تلفن تماس تهران: 70703025 تلفن تماس کشوری: 70703025 021
close-link
اطلاعات تماس
error: