لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت

از کجا پروژه کسری خدمت سربازی بگیریم؟

55 15,369

اخذ پروژه کسری خدمت سربازی همواره یکی از دغدغه های مشمولین دانشگاهی است. این گروه از مشمولان همواره به دنبال لیست مراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت سربازی هستند. اکثر متقاضییان تصور می کنند فقط می توانند پروژه کسری خدمت دانشگاه امام حسین، پروژه کسری خدمت دانشگاه دفاع ملی یا پروژه مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی کسری خدمت را بگیرند. جالب است بدانید علاوه بر مراکز فوق مراکز دیگری هم برای پروژه کسری خدمت وجود دارد.

لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت

باران مشاوره سعی کرده تا برخی از مراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت به همراه آدرس و شماره تلفن در قلب جدول زیر در اختیار شما عزیران قرار دهد.

ردیفمراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت
۱صا ایران، رمضانی، مقدسیان / ۶۶۹۲۶۲۲۲، ۶۲۱۶۲۱۶۲، ۶۲۱۶۲۱۲۶ / میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری،
انتهای کوچه تیموری
۲دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عبداهلل پور، عرب نژاد، امینیان ۶۶۲۲۴۹۶۲، ۶۶۲۲۹۱۲۱ الی ۲ / لویزان، جنب دانشگاه
۳سازمان جغرافیایی ن.م، شامی / ۱۱۲۱۱۱۲، ۱۱۲۲۱۱۱۶ / خ شریعتی، خ معلم، جنب دادسرای انقالب
۴سازمان صنایع هوایی ن.م، شهروز /.................، داخلی ۲۱۶ / کیلومتر ۲ جاده مخصوص
۵سازمان هوافضا، حاجی تبار، فرجی / ۶۶۲۹۲۱۱۲ / میدان نوبنیاد، سمت شرق ضلع شمالی بزرگراه بابایی
۶معاونت تحقیقات سامد، صادقی پور / ۶۲۲۴۶۹۲۹ / پاسداران، باالتر از چهار راه پاسداران، روبرو سه راه اختیاریه
۷معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ودجا، محمدی، رنجبران / ۶۲۲۲۱۱۱۲۹ / میدان نوبنیاد، خ شهید
لنگری، ستاد وزارت دفاع، ساختمان خاتم االوصیاء
۸موسسه آموزشی صنایع دفاعی، خانم کنگرانی، خانم یاری / ۶۶۱۱۱۲۶۱ / کشانک، خیابان پور ابتحاج، خ کهزادی
۹سازمان صنایع دریایی، علیزاده، خانم شادمانی / ۶۶۴۴۲۱۹۴ / خیابان پاسداران، باالتر از سه راه اختیاریه
۱۰سازمان توسعه صنایع انرژی، یوسفی، ۶۶۹۲۴۹۲۲، ۶۶۹۲۱۹۱۲ (داخلی ۶۲۴) ۶۶۹۱۱۲۲۲، خیابان
پاسداران، چنب بزرگراه بابایی، میدان نوبنیاد
۱۱سازمان تامین اجتماعی ن.م، صانعی، اعدل / ۶۲۱۲۲۶۹۱، ۶۲۱۲۲۶۹۲ / پل سیدخندان، خ دبستان
۱۲سازمان پژوهشی و نوآوری دفاعی سپند، کالنی، حسینی / ۶۶۲۴۲۹۹۱ (داخلی ۲۱۱۴) ۹۲۲۴۴۱۹۹۲۲۹، لویزان،
میدان حسین آباد، دانشگاه مالک اشتر
۱۳بنیاد حفظ آثار، کوچک پور / ۱۱۴۲۱۲۱۴، ۱۱۹۲۱۲۲۲ / خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید افراز، کوچه شهید
حق پرست
۱۴ودجا، مجتمع شهید بهشتی، نمادچیان / ۶۶۴۲۶۲۹۱، ۶۲۱۱۶۲۲۱ / فقط کامپیوتر، مخابرات و الکترونیک،
چهارراه پاسداران، خیابان مغان
۱۵سازمان اتکا، انصاری / ۲۱۲۱۹۹۴۲، ۲۱۲۱۹۱۶۲ / میدان حسن آباد، سپه غربی، پشت فروشگاه شهید چمران
۱۶ستاد کل معاونت فرهنگی، ثامنی، حجتی / ۱۱۱۴۲۲۹۶
۱۷پژوهشکده عالی دفاع ملی، میار مبانی / ۶۴۲۹۲۲۲۶ / پاسداران، دنستان چهارم، پ ۶۶
۱۸پژوهشگاه علوم و معارف اسالمی، محسن پور، نهادی / ۱۱۴۹۲۹۶۲، ۱۱۴۲۶۴۹۲، ۱۱۹۹۲۹۹۲،
۱۱۴۹۲۹۱۲ / خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه یکم
۱۹سازمان پدافند غیر عامل، ایزدی / ۶۶۹۱۴۹۱۲ الی ۱۹، ۶۶۹۱۴۹۱۲، ۶۶۲۹۴۱۴۲ / رسالت، خیابان ستاد حسن
بنا، مجیدیه شمالی
۲۰مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شریفی / ۱۱۴۶۱۲۱۲ / خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش
کوچه شهدا
۲۱سازمان موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، قربانی، رحمتی / ۱۱۲۴۶۶۱۱ / پادگان شهید ...، موزه اسرا
۲۲معاونت امور راهبردی س.ک.ن.م، قنداقی، محمدی / ۱۱۲۲۲۱۲۶ / خیابان دبستان، کوچه موحد کاشانی، پ ۹۲
۲۳دفتر هماهنگی سایبری کشور، فریدنیا / ۱۱۲۹۲۲۹۲، ۱۱۲۲۶۲۹۱ / ستاد کل نیروهای مسلح، ساختمان شهید
بابایی
۲۴دفتر واژه گزینی، چندگامی / ۶۴۲۹۲۲۱۱، ۶۴۲۹۲۲۱۹ / اتوبان شهید بابایی، دانشگاه عالی دفاع مل
۲۵مرکز طراحی امام حسن مجتبی، احمدی / ۱۱۲۲۶۴۹۱ / بنیاد نخبگان
۲۶طرح و برنامه اداره امور اقتصادی، آالله، ریاضی / ۱۱۶۲۹۱۹۹۲، ۱۶۲۹۶۱۴۱ الی ۲ / خیابان شریعتی، بعد از معلم
۲۷سازمان تحقیقات و خودکفایی هوافضا سپاه، خوش نویس، جلیل پور / ۲۱۶۲۴۱۱۲، ۲۱۶۲۴۴۱۲ / درب غربی ورزشگاه آزادی
۲۸سامان تحقیقات خودکفایی ندسا، عظیمی، امام وردی / ۲۲۶۶۲۲۹۹، ۲۱۹۶۱۲۶۱ الی ۲ / بزرگراه شیخ فضل اهلل،
خیابان سازمان آب، سمت راست، پالک ۱۲
۲۹سازمان بسیج علمی پژوهش و فن آوری، شهبازی، سلطانی / ۶۲۲۴۱۶۱۹ الی ۶۹ (داخلی ۱۱۹) خیابان ولیعصر،
بزرگراه نیایش غربی، نرسیده به سئول
۳۰سازمان تربیت بدنی سپاه، آجرلو، حسن زاده / ۲۹۶۲۶۶۲۲، ۲۹۶۲۲۶۹۲ / انتهای پیروزی، ستاد فرماندهی کل سپاه
ردیفمراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت
۳۱قرارگاه بعثت، اکبر نژاد / ۴۴۲۲۹۱۲۹، ۴۴۲۲۲۲۲۴ / خیابان دماوند، خیابان ۲۹ متری نیروهوایی، خیابان
۳۲مجتمع تحقیقات و پژوهش جواداالئمه، اکبری / ۹۲۱۲۱۲۴۲۲۲۹، ۱۴۹۹۱۹۹۲ / خیابان طالقانی، خیابان شهید
موسوی، خیابان شهیذ ترابی
۳۳عاون الکترونیک فاوا سپاه، مرکز تحقیقات صدر، باپاخانیان، اسنفدیار / ۶۶۱۱۱۴۲۲ الی ۲۹، ۲۹۶۲۱۱۱۴،
۶۶۱۴۲۲۲۲ / بالاتر از پل سید خندان، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، سمت چپ خیابان رودخانه
۳۴پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر، صفری، سردابی / ۲۹۶۲۱۴۹۱، ۲۹۶۲۱۹۱۲ / فلکه سوم تهرانپارس، خیابان
۳۵دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، چابکی، اکبری، شفیعی / ۱۶۲۱۲۶۲۱ الی ۲، ۱۶۲۱۶۲۲۲ الی ۴۹ / میدان ونک،
خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه شهید نصرتی
۳۶دانشگاه افسری امام حسین (ع)، حسین مهر / ۴۴۱۹۲۱۲۲ الی ۲ (داخلی ۶۲۲۱۱ و ۶۲۲۱۹) بزرگراه شهید
بابایی، نرسیده به شهرک حکیمیه
۳۷دانشگاه جامع امام حسین (ع)، محرومی، آقامرادی / ۴۲۱۶۱۱۲۴، ۴۲۱۶۱۶۹۶ / اتوبان شهید بابایی، نرسیده به
شهرک حکیمیه
۳۸بنیاد توانا، بنی احمدی / ۶۶۱۱۹۶۲۴ الی ۲، ۹۲۱۶۹۲۱۶۱۹۲ / خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد
۳۹مرکز ملی فضای مجازی، مقدم، مهربانی / ۱۱۲۲۹۹۱۱، ۱۲۲۴۴۶۶۹، ۱۱۲۲۶۲۹۴ / انتهای کارگر شمالی، روبروی
۴۰بانک انصار اداره تحقیق و توسعه، نورمحمدی / ۶۲۱۶۲۹۱۶ / خیابان پاسداران شمالی، نرسیده به صاحب ....، نبش نارنجستان دهم
۴۱نهاجا، رنجور، جوکار / ۲۲۲۲۶۹۹۱ ،۲۲۲۶۶۹۹۲، ۲۲۲۲۶۴۱۱۲ / خیابان پیروزی، ستاد نیرو هوایی
۴۲نداجا، جلیلی / ۴۲۲۹۲۶۶۹، ۴۲۲۹۲۶۲۴ / میدان رسالت، خیابان شهید دریایی
۴۳نزاجا، فریدونی، اسحاقی / ۶۶۲۲۶۹۲۱، ۶۶۲۲۲۲۱۲، ۶۲۴۱۶۱۹۹ / لویزان، اتوبان بابایی، جنب ستاد هوانیروز
۴۴معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، خانم درمنش، ... وند / ۱۱۲۲۴۲۶۹، ۱۹۲۹۶۹۱۱،
۱۹۲۹۶۲۹۲، ۱۹۲۹۹۹۲۲ / انتهای خیابان دکتر فاطمی، خیابان سرهنگ اعتمادزاده، جنب بیمارستان ۹۹۱
۴۵مرکز تحقیقاتی شهید خیراتی، براری، هاشم آبادی / ۱۱۲۲۲۹۲۶، ۹۲۱۹۲۲۴۶۹۱۱، ۱۱۲۲۱۹۹۱ / خیابان
ولیعصر، خیابان نیایش، بعد از ورزشگاه انقالب، سازمان بسیج اقشار
۴۶معاونت دانش پژوهش سپاه، علیدادی / ۲۹۶۲۴۱۴۲، ۲۹۶۲۴۱۶۹ / سه راه تختی، بلوار هجرت، مجتمع مطالعات
شهید بهشتی
۴۷پژوهشگا تسفیر / رادپور / ۲۹۶۲۲۴۶۲، ۲۲۶۶۱۲۹۱ / اتوبان بسیج، بلوار هجرت، بعد از میدان مطهری
۴۸اداره تحقیقات و خودکفایی آجا / تبری، مرتضایی / ۱۱۲۹۱۶۱۲، ۱۱۲۹۹۹۲۲ / چهارراه قصر، ستاد مشترک آجا
۴۹مرکز مطالعات و تحقیقات ق.پ.ه.خ، فتح آبادی / ۲۲۶۲۹۲۹۱، ۲۲۶۲۹۲۲۲ / اتوبان بسیج، بلوار هجرت
۵۰انرژی اتمی، ذوالقدر، آقایی / ۱۱۶۶۱۲۲۴ (داخلی ۱۶۹۲۱) انتهای کارگر شمالی
۵۱دانشکده افسری امام علی، قمی / ۲۲۹۴۶۶۹۶ / خیابان امام خمینی، روبروی مجلس سابق
۵۲ساطمان تحقیقات ناجا، قاسمی، خانم زارعی / ۱۱۱۶۱۱۲۴، ۱۱۱۶۲۴۱۱، ۱۱۱۶۲۴۹۲ / میدان ونک، خیابان
۵۳ساطمان تحقیقات ناجا، قاسمی، خانم زارعی / ۱۱۱۶۱۱۲۴، ۱۱۱۶۲۴۱۱، ۱۱۱۶۲۴۹۲ / میدان ونک، خیابان شهید خدایی، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ نجفی
۵۴سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا، سید سعید قریشی، ایرج احمدزاده / ۲۲۶۶۲۲۹۶ / بزرگراه شیخ فضل الله خ سازمان آب نرسیده به مسجد شهدا پالک ۱۲
۵۵سازمان تحقیقات و خودکفایی نهسا، خوشنویس، رضابیگی / ۲۱۶۲۴۴۱۲، ۲۱۶۲۴۴۱۶ / درب غربی ورزشگاه آزادی پایین تر از کارواش آزادی پژوهشگاه باقرالعلوم
۵۶پژوهشگاه اتکا، انصاری/ ۶۲۱۲۶۲۲۹، ۶۲۱۲۲۱۱۲ / خ دبستان ساختمان ودجا ساختمان ولی امر طبقه پنجم
۵۷دانشگاه دفاع ملی) داعا (دکتر ابراهیم حسن بیگی، ابوذر میار عباسی/ ۶۶۴۴۲۱۲۹-۴ / خ پاسدارن بهستان
چهارم پ ۶۶
۵۸معاونت آموزش تحقیقات فناوری ساصد، مهندس رکوئی / ۶۲۲۴۶۲۴۱ / خ پاسدارن بالاتر از چهارراه پاسداران
سازمان صنایع دفاعی
۵۹معاونت تحقیقات صنعتی سپاه، احسانی ورپشتی / ۴۴۱۲۱۹۲۱-۲ / میدان رسالت خ شهید بختیاری پالک ۲۲۴
ساختمان صدف
۶۰دانشکده پژوهشکده عالی دفاعی (دافوس) دانشگاه جامع امام حسین، دکتر بابایی / ۴۴۱۹۹۴۹۱
۶۱قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء معاونت اداری مالی، یوسفی / ۱۱۹۱۹۲۲۶ / شهرک قدس فاز ۲ خ فالمک شمالی
نبش زرافشان پالک ۶۲۱
۶۲معاونت اموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، دکتر درمنش، خانم روشندل، خانم چراغی / ۱۹۲۹۶۲۹۲،
۱۹۲۹۶۲۹۲ / انتهای خ دکتر فاطمی خ سرهنگ اعتمادزاده جنب بیمارستان ۹۹۱ ارتش دانشگاه علوم پزشکی آجا
۶۳باتری سازی نیرو، نادر یوسفی / ۶۶۹۲۴۹۲۲-۲، ۶۶۹۲۱۹۱۲ / میدان نوبنیاد

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

۷۰۷۰۳۰۲۵ ۰۲۱

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 55 تا
 1. علیرضا :

  سلام من دانشجوی کارشناسی پرستاری هستم امکانش هست از این طح بهره مند بشم؟

  1. باران مشاوره :

   از خطوط مشاوره استفاده کنید

 2. علیرضا حبیبی :

  سلام وقت بخیر
  من دو ماه هست که از پروژه کارشناسی ارشد دفاع کردم و رشته ام GIS یا سیستم اطلاعات مکانی هست. چه سازمان هایی میتونم اقدام کنم؟؟

  1. باران مشاوره :

   علی جان تو مقاله لیست سازمان ها اومده

 3. صادق :

  درود
  من ترم ۴ کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در دانشگاه تهران هستم از کجا میتونم پروژه کسری خدمت ۱۹ ماهه اخذ کنم؟

  1. باران مشاوره :

   صادق جان بهتر است از خطوط مشاوره تلفنی استفاده کنین تا شرایز شما را بهتر ارزیابی کنیم

 4. محمد :

  آیا به افرادی که تحت قانون متهدین خدمت به یک سازمان هستند هم پروژه داده میشود که در صورت عدم انجام تعهد و اعزام استفاده کنند

  1. باران مشاوره :

   سلام.در صورت انصراف میتونین از امتیازات مربوط به سربازان عادی استفاده کنید.حین انجام تعهد خیر.

 5. کیارش :

  سلام دانشجو ارشد هستم به بیشتر قرار گاه ها و دانشگاه های نظامی مراجعه کردم پروژه بهم ندادن
  حالا الان باید به معاونت پژوهشی دانشگاهی که تحصیل می کنم مراجعه کنم برام پروژه میگیرن ؟
  به بنیاد ملی نخبگان هم تماس گرفتم گفتن باید فارغ الاحصیل شده باشم تا معرفیم کنن برای انجام کسری پروژه راهی نیست قبل از از فارغ ال تحصیل شدن پروژه بگیرم از بنیاد ملی نخبگان ؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   معاونت پژوهشی اگه پروژه ای باشه بهت اعلام میکنه از اولم میرفتی معاونت پژوهشی بهتر بود اگه نباشه هم که دیگه منتفیه
   اون راهی نداره

 6. رسول :

  سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت ام چه سازمان های پروژه کسر خدمت مرتبط با رشته نفت رو ارائه میدن

  1. باران مشاوره :

   سلام
   باید به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه کنی. اونها می تونن برات پروژه اکی کنن. در ضمن میتونی عضو بنیاد ملی نخبگان هم بشی. این دوجا میتونه برات پروژه اکی کنه

   1. مسعود :

    سلام خسته نباشید
    یعنی معاونت پژوهشی هر دانشگاه دولتی میتونه پروژه کسری خدمت جور کنه؟

    1. باران مشاوره :

     سلام.خیر در صورتی فعال باشن میتونن شما رو به ارگان ها و سازمان هایی که با تناسب رشتتون پروژه کسری خدمت ارائه میدن معرفی کنن.

  2. محمود کاظمی :

   دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت هستم ، چه سازمانی پروژه کسر از خدمت برای این رشته می پذیرد ؟؟؟

   1. باران مشاوره :

    محمود جان از مشاوره تلفنی استفاده کنید

 7. میراحمدی :

  سلام ببخشید من دانشجوی ارشد رشته زیر مجموعه علوم اجتماعی هستم می خواستم ببینم کجا می توانم کسری پروژه بگیرم؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه کن اونها با سازمان هماهنگن و پروژه ها رو بهت اعلام میکنن

   1. امیرحسین :

    سلام من دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه صفا دشت هستم چه جوری میتونم پروژه کسر خدمت اقدام کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. باران مشاوره :

     سلام
     به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه کن یا برو عضو بنیاد ملی نخبگان شو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: