لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت

از کجا پروژه کسری خدمت سربازی بگیریم؟

55 16,035

اخذ پروژه کسری خدمت سربازی همواره یکی از دغدغه های مشمولین دانشگاهی است. این گروه از مشمولان همواره به دنبال لیست مراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت سربازی هستند. اکثر متقاضییان تصور می کنند فقط می توانند پروژه کسری خدمت دانشگاه امام حسین، پروژه کسری خدمت دانشگاه دفاع ملی یا پروژه مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی کسری خدمت را بگیرند. جالب است بدانید علاوه بر مراکز فوق مراکز دیگری هم برای پروژه کسری خدمت وجود دارد.

لیست سازمان های ارائه دهنده پروژه کسری خدمت

باران مشاوره سعی کرده تا برخی از مراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت به همراه آدرس و شماره تلفن در قلب جدول زیر در اختیار شما عزیران قرار دهد.

ردیفمراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت
1صا ایران، رمضانی، مقدسیان / 66926222، 62162162، 62162126 / میدان نوبنیاد، خیابان شهید لنگری،
انتهای کوچه تیموری
2دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عبداهلل پور، عرب نژاد، امینیان 66224962، 66229121 الی 2 / لویزان، جنب دانشگاه
3سازمان جغرافیایی ن.م، شامی / 1121112، 11221116 / خ شریعتی، خ معلم، جنب دادسرای انقالب
4سازمان صنایع هوایی ن.م، شهروز /.................، داخلی 216 / کیلومتر 2 جاده مخصوص
5سازمان هوافضا، حاجی تبار، فرجی / 66292112 / میدان نوبنیاد، سمت شرق ضلع شمالی بزرگراه بابایی
6معاونت تحقیقات سامد، صادقی پور / 62246929 / پاسداران، باالتر از چهار راه پاسداران، روبرو سه راه اختیاریه
7معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ودجا، محمدی، رنجبران / 622211129 / میدان نوبنیاد، خ شهید
لنگری، ستاد وزارت دفاع، ساختمان خاتم االوصیاء
8موسسه آموزشی صنایع دفاعی، خانم کنگرانی، خانم یاری / 66111261 / کشانک، خیابان پور ابتحاج، خ کهزادی
9سازمان صنایع دریایی، علیزاده، خانم شادمانی / 66442194 / خیابان پاسداران، باالتر از سه راه اختیاریه
10سازمان توسعه صنایع انرژی، یوسفی، 66924922، 66921912 (داخلی 624) 66911222، خیابان
پاسداران، چنب بزرگراه بابایی، میدان نوبنیاد
11سازمان تامین اجتماعی ن.م، صانعی، اعدل / 62122691، 62122692 / پل سیدخندان، خ دبستان
12سازمان پژوهشی و نوآوری دفاعی سپند، کالنی، حسینی / 66242991 (داخلی 2114) 92244199229، لویزان،
میدان حسین آباد، دانشگاه مالک اشتر
13بنیاد حفظ آثار، کوچک پور / 11421214، 11921222 / خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید افراز، کوچه شهید
حق پرست
14ودجا، مجتمع شهید بهشتی، نمادچیان / 66426291، 62116221 / فقط کامپیوتر، مخابرات و الکترونیک،
چهارراه پاسداران، خیابان مغان
15سازمان اتکا، انصاری / 21219942، 21219162 / میدان حسن آباد، سپه غربی، پشت فروشگاه شهید چمران
16ستاد کل معاونت فرهنگی، ثامنی، حجتی / 11142296
17پژوهشکده عالی دفاع ملی، میار مبانی / 64292226 / پاسداران، دنستان چهارم، پ 66
18پژوهشگاه علوم و معارف اسالمی، محسن پور، نهادی / 11492962، 11426492، 11992992،
11492912 / خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، نبش کوچه یکم
19سازمان پدافند غیر عامل، ایزدی / 66914912 الی 19، 66914912، 66294142 / رسالت، خیابان ستاد حسن
بنا، مجیدیه شمالی
20مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، شریفی / 11461212 / خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش
کوچه شهدا
21سازمان موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس، قربانی، رحمتی / 11246611 / پادگان شهید ...، موزه اسرا
22معاونت امور راهبردی س.ک.ن.م، قنداقی، محمدی / 11222126 / خیابان دبستان، کوچه موحد کاشانی، پ 92
23دفتر هماهنگی سایبری کشور، فریدنیا / 11292292، 11226291 / ستاد کل نیروهای مسلح، ساختمان شهید
بابایی
24دفتر واژه گزینی، چندگامی / 64292211، 64292219 / اتوبان شهید بابایی، دانشگاه عالی دفاع مل
25مرکز طراحی امام حسن مجتبی، احمدی / 11226491 / بنیاد نخبگان
26طرح و برنامه اداره امور اقتصادی، آالله، ریاضی / 116291992، 16296141 الی 2 / خیابان شریعتی، بعد از معلم
27سازمان تحقیقات و خودکفایی هوافضا سپاه، خوش نویس، جلیل پور / 21624112، 21624412 / درب غربی ورزشگاه آزادی
28سامان تحقیقات خودکفایی ندسا، عظیمی، امام وردی / 22662299، 21961261 الی 2 / بزرگراه شیخ فضل اهلل،
خیابان سازمان آب، سمت راست، پالک 12
29سازمان بسیج علمی پژوهش و فن آوری، شهبازی، سلطانی / 62241619 الی 69 (داخلی 119) خیابان ولیعصر،
بزرگراه نیایش غربی، نرسیده به سئول
30سازمان تربیت بدنی سپاه، آجرلو، حسن زاده / 29626622، 29622692 / انتهای پیروزی، ستاد فرماندهی کل سپاه
ردیفمراکز ارائه دهنده پروژه کسری خدمت
31قرارگاه بعثت، اکبر نژاد / 44229129، 44222224 / خیابان دماوند، خیابان 29 متری نیروهوایی، خیابان
32مجتمع تحقیقات و پژوهش جواداالئمه، اکبری / 92121242229، 14991992 / خیابان طالقانی، خیابان شهید
موسوی، خیابان شهیذ ترابی
33عاون الکترونیک فاوا سپاه، مرکز تحقیقات صدر، باپاخانیان، اسنفدیار / 66111422 الی 29، 29621114،
66142222 / بالاتر از پل سید خندان، خیابان خواجه عبداهلل انصاری، سمت چپ خیابان رودخانه
34پژوهشگاه مخابرات و الکترونیک نصر، صفری، سردابی / 29621491، 29621912 / فلکه سوم تهرانپارس، خیابان
35دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، چابکی، اکبری، شفیعی / 16212621 الی 2، 16216222 الی 49 / میدان ونک،
خیابان مالصدرا، خیابان شیخ بهایی، کوچه شهید نصرتی
36دانشگاه افسری امام حسین (ع)، حسین مهر / 44192122 الی 2 (داخلی 62211 و 62219) بزرگراه شهید
بابایی، نرسیده به شهرک حکیمیه
37دانشگاه جامع امام حسین (ع)، محرومی، آقامرادی / 42161124، 42161696 / اتوبان شهید بابایی، نرسیده به
شهرک حکیمیه
38بنیاد توانا، بنی احمدی / 66119624 الی 2، 92169216192 / خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد
39مرکز ملی فضای مجازی، مقدم، مهربانی / 11229911، 12244669، 11226294 / انتهای کارگر شمالی، روبروی
40بانک انصار اداره تحقیق و توسعه، نورمحمدی / 62162916 / خیابان پاسداران شمالی، نرسیده به صاحب ....، نبش نارنجستان دهم
41نهاجا، رنجور، جوکار / 22226991 ،22266992، 222264112 / خیابان پیروزی، ستاد نیرو هوایی
42نداجا، جلیلی / 42292669، 42292624 / میدان رسالت، خیابان شهید دریایی
43نزاجا، فریدونی، اسحاقی / 66226921، 66222212، 62416199 / لویزان، اتوبان بابایی، جنب ستاد هوانیروز
44معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، خانم درمنش، ... وند / 11224269، 19296911،
19296292، 19299922 / انتهای خیابان دکتر فاطمی، خیابان سرهنگ اعتمادزاده، جنب بیمارستان 991
45مرکز تحقیقاتی شهید خیراتی، براری، هاشم آبادی / 11222926، 92192246911، 11221991 / خیابان
ولیعصر، خیابان نیایش، بعد از ورزشگاه انقالب، سازمان بسیج اقشار
46معاونت دانش پژوهش سپاه، علیدادی / 29624142، 29624169 / سه راه تختی، بلوار هجرت، مجتمع مطالعات
شهید بهشتی
47پژوهشگا تسفیر / رادپور / 29622462، 22661291 / اتوبان بسیج، بلوار هجرت، بعد از میدان مطهری
48اداره تحقیقات و خودکفایی آجا / تبری، مرتضایی / 11291612، 11299922 / چهارراه قصر، ستاد مشترک آجا
49مرکز مطالعات و تحقیقات ق.پ.ه.خ، فتح آبادی / 22629291، 22629222 / اتوبان بسیج، بلوار هجرت
50انرژی اتمی، ذوالقدر، آقایی / 11661224 (داخلی 16921) انتهای کارگر شمالی
51دانشکده افسری امام علی، قمی / 22946696 / خیابان امام خمینی، روبروی مجلس سابق
52ساطمان تحقیقات ناجا، قاسمی، خانم زارعی / 11161124، 11162411، 11162492 / میدان ونک، خیابان
53ساطمان تحقیقات ناجا، قاسمی، خانم زارعی / 11161124، 11162411، 11162492 / میدان ونک، خیابان شهید خدایی، میدان عطار، خیابان شهید سرتیپ نجفی
54سازمان تحقیقات و خودکفایی نزسا، سید سعید قریشی، ایرج احمدزاده / 22662296 / بزرگراه شیخ فضل الله خ سازمان آب نرسیده به مسجد شهدا پالک 12
55سازمان تحقیقات و خودکفایی نهسا، خوشنویس، رضابیگی / 21624412، 21624416 / درب غربی ورزشگاه آزادی پایین تر از کارواش آزادی پژوهشگاه باقرالعلوم
56پژوهشگاه اتکا، انصاری/ 62126229، 62122112 / خ دبستان ساختمان ودجا ساختمان ولی امر طبقه پنجم
57دانشگاه دفاع ملی) داعا (دکتر ابراهیم حسن بیگی، ابوذر میار عباسی/ 66442129-4 / خ پاسدارن بهستان
چهارم پ 66
58معاونت آموزش تحقیقات فناوری ساصد، مهندس رکوئی / 62246241 / خ پاسدارن بالاتر از چهارراه پاسداران
سازمان صنایع دفاعی
59معاونت تحقیقات صنعتی سپاه، احسانی ورپشتی / 44121921-2 / میدان رسالت خ شهید بختیاری پالک 224
ساختمان صدف
60دانشکده پژوهشکده عالی دفاعی (دافوس) دانشگاه جامع امام حسین، دکتر بابایی / 44199491
61قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء معاونت اداری مالی، یوسفی / 11919226 / شهرک قدس فاز 2 خ فالمک شمالی
نبش زرافشان پالک 621
62معاونت اموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آجا، دکتر درمنش، خانم روشندل، خانم چراغی / 19296292،
19296292 / انتهای خ دکتر فاطمی خ سرهنگ اعتمادزاده جنب بیمارستان 991 ارتش دانشگاه علوم پزشکی آجا
63باتری سازی نیرو، نادر یوسفی / 66924922-2، 66921912 / میدان نوبنیاد

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

70703025 021

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 55 تا
 1. علیرضا :

  سلام من دانشجوی کارشناسی پرستاری هستم امکانش هست از این طح بهره مند بشم؟

  1. باران مشاوره :

   از خطوط مشاوره استفاده کنید

 2. علیرضا حبیبی :

  سلام وقت بخیر
  من دو ماه هست که از پروژه کارشناسی ارشد دفاع کردم و رشته ام GIS یا سیستم اطلاعات مکانی هست. چه سازمان هایی میتونم اقدام کنم؟؟

  1. باران مشاوره :

   علی جان تو مقاله لیست سازمان ها اومده

 3. صادق :

  درود
  من ترم ۴ کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در دانشگاه تهران هستم از کجا میتونم پروژه کسری خدمت ۱۹ ماهه اخذ کنم؟

  1. باران مشاوره :

   صادق جان بهتر است از خطوط مشاوره تلفنی استفاده کنین تا شرایز شما را بهتر ارزیابی کنیم

 4. محمد :

  آیا به افرادی که تحت قانون متهدین خدمت به یک سازمان هستند هم پروژه داده میشود که در صورت عدم انجام تعهد و اعزام استفاده کنند

  1. باران مشاوره :

   سلام.در صورت انصراف میتونین از امتیازات مربوط به سربازان عادی استفاده کنید.حین انجام تعهد خیر.

 5. کیارش :

  سلام دانشجو ارشد هستم به بیشتر قرار گاه ها و دانشگاه های نظامی مراجعه کردم پروژه بهم ندادن
  حالا الان باید به معاونت پژوهشی دانشگاهی که تحصیل می کنم مراجعه کنم برام پروژه میگیرن ؟
  به بنیاد ملی نخبگان هم تماس گرفتم گفتن باید فارغ الاحصیل شده باشم تا معرفیم کنن برای انجام کسری پروژه راهی نیست قبل از از فارغ ال تحصیل شدن پروژه بگیرم از بنیاد ملی نخبگان ؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   معاونت پژوهشی اگه پروژه ای باشه بهت اعلام میکنه از اولم میرفتی معاونت پژوهشی بهتر بود اگه نباشه هم که دیگه منتفیه
   اون راهی نداره

 6. رسول :

  سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت ام چه سازمان های پروژه کسر خدمت مرتبط با رشته نفت رو ارائه میدن

  1. باران مشاوره :

   سلام
   باید به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه کنی. اونها می تونن برات پروژه اکی کنن. در ضمن میتونی عضو بنیاد ملی نخبگان هم بشی. این دوجا میتونه برات پروژه اکی کنه

   1. مسعود :

    سلام خسته نباشید
    یعنی معاونت پژوهشی هر دانشگاه دولتی میتونه پروژه کسری خدمت جور کنه؟

    1. باران مشاوره :

     سلام.خیر در صورتی فعال باشن میتونن شما رو به ارگان ها و سازمان هایی که با تناسب رشتتون پروژه کسری خدمت ارائه میدن معرفی کنن.

  2. محمود کاظمی :

   دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت هستم ، چه سازمانی پروژه کسر از خدمت برای این رشته می پذیرد ؟؟؟

   1. باران مشاوره :

    محمود جان از مشاوره تلفنی استفاده کنید

 7. میراحمدی :

  سلام ببخشید من دانشجوی ارشد رشته زیر مجموعه علوم اجتماعی هستم می خواستم ببینم کجا می توانم کسری پروژه بگیرم؟

  1. باران مشاوره :

   سلام
   به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه کن اونها با سازمان هماهنگن و پروژه ها رو بهت اعلام میکنن

   1. امیرحسین :

    سلام من دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه صفا دشت هستم چه جوری میتونم پروژه کسر خدمت اقدام کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

    1. باران مشاوره :

     سلام
     به معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه کن یا برو عضو بنیاد ملی نخبگان شو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: