کد مراکز آموزشی سربازی

نام و کد مراکز آموزشی خدمت سربازی به همراه آدرس

403 220,004

کد مراکز آموزشی سربازی و اعزام به خدمت در واقع مشخصه محل خدمت سربازی است. زمانی که مشمول دفترچه اعزام به خدمت سربازی را ارسال می کند پس از مدتی برایش تاریخ اعزام به خدمت سربازی مشخص می شود. تقریبا یک هفته قبل از تاریخ اعزام به خدمت کد محل آموزشی مشمول مشخص می شود. در واقع نام محل خدمت سربازی مشخص نیست و فقط یک عدد دو رقمی یا سه رقمی نشانه محل اعزام به خدمت فرد است.

کد مراکز آموزشی چیست؟

در کشور ما گذراندن خدمت سربازی زیر نظر چهار ارگان نظامی یعنی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع صورت می گیرد. هر یک از این ارگان های نظامی نیز در سطح کشور دارای پادگان ها و مراکزی می باشند. با توجه به اینکه تمامی سربازها باید در ابتدا 2 ماه آموزشی را سپری کنند پس باید در محل های مناسب شرایط آموزش سربازها فراهم باشد. در واقع هر پادگان در سیستم نظامی کشور دارای یک کد می باشد که بیانگر محل و نام آن پادگان می باشد. که همان کد محل آموزشی به حساب می آید.

نحوه اطلاع از محل خدمت سربازی

زمانی که مشمول به خدمت سربازی فراخوانده می شود، نمی داند که محل خدمت سربازیش کجاست. بسیاری از مشمولین به دنبال راهی هستند تا بفهمند محل خدمت سربازیشان در کدام یک از ارگان های نظامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و یا وزارت دفاع است. همانگونه که گفته شد زمان فراخوان به خدمت سربازی کد محل آموزشی مشخص می شود. با توجه به محل آموزش مشخص می شود که خدمت سربازی فرد نیز در کدام یک از ارگان ها می باشد. به عنوان مثال اگر فردی محل آموزشی وی در یکی از پادگان های نیروی زمینی ارتش باشد، پس تمام مدت خدمت سربازی وی در یکی از پادگان ها یا مراکز نیروی زمینی ارتش خواهد بود.

انواع مراکز آموزشی

همانگونه که می دانید گذراندن خدمت سربازی زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دفاعی کشور انجام می شود. نیروی دفاعی متشکل از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. هر یک از این نیرو ها به منظور آموزش سربازان در سطح کشور دارای پادگان هایی هستند. این پادگان ها علاوه بر انجام امور نظامی به محلی برای برگذاری دوره آموزش سربازان تبدیل شده اند. با توجه به نقش هر یک از این چهار نیرو در کشور، نحوه سپری کردن خدمت سربازی در هر کدام متفاوت است.

کد مراکز آموزشی خدمت سربازی به همراه آدرس

بسیاری از مشمولان می خواهند با استفاده از کد مرکز آموزشی، اطلاعات بیشتری مثل آدرس و … را در مورد آن مرکز داشته باشند. جداول زیر شامل بخشی از کد مراکز آمزوشی سپاه، کد مراکز آموزشی ارتش، کد مراکز آموزشی نیروی انتظامی می باشد.

کدنام محل خدمتارگان خدمتینوع ارگاناستانشهرتوضیحات
01ولیعصرنیروی انتظامیآذربایجان شرقیتبریزپشت پمپ بنزین ائل گولی اتوبان شهید کسائی
02قدسنیروی انتظامیآذربایجان شرقیسعید آبادمختصات: N37.953889, E46.583056
03ارومیهارتشنیرو زمینیآذربایجان غربیارومیه
04محمد رسول‌اللهنیروی انتظامیخراسان جنوبیبیرجندبا پادگان ۰۴ بیرجند اشتباه نشود. مرزبانی
جاده بیرجند زاهدان - ۱۸ کیلومتری بیرجند

N32.792011, E59.380452
05کرمانارتشنیرو زمینیکرمانکرمان
06مالک اشترنیروی انتظامیمرکزیاراککیلومتر ۴ جاده خمین - بعد از شهرک دانشگاهی.
N34.048666, E49.812350
07شهید بهشتینیروی انتظامیاصفهاناصفهانکمربندی شرق اصفهان- ادامه روشن دشت - نرسیده به شهرک حاج میرزایی
N32.595822, E51.785045
10شهید درویشنیروی انتظامیخوزستاناهوازکیلومتر ۱۵ جاده ماهشهر بعد از پلس راه
N31.257055, E48.835607
11شهید دستغیبنیروی انتظامیفارسجهرممختصات: N28.495833, E53.542500
12شهید ادیبینیروی انتظامیمازندرانمرزن آبادیک کیلومتر بالاتر از سه راه مرزن آباد
N36.453889, E51.287778
13شهید بیگلرینیروی انتظامیاردبیلمشکین شهرمشگین شهر - خیابان امام خمینی
N38.394167, E47.671944
14شهید مدنینیروی انتظامیاردبیلاصلاندوزمختصات: N39.393056, E47.427500
16ولیعصرنیروی انتظامیسیستان و بلوچستانزابلمختصات: N31.042500, E61.507500
17شهید دورانارتشنیروی هواییفارسشیراز
19بندرعباسارتشنیروی هواییهرمزگانبندرعباس
20دانشگاه هوایی ستاری ارتشنیروی هواییتهرانتهرانشمشیری آذری
21شهید نوژهارتشنیروی هواییهمدانهمدانقرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا همدان - پایگاه شکاری
مختصات: N35.199737, E48.677627
26عجب شیرآذربایجان شرقی
27مرکز آموزش وظیفه و شهدای میدان تیر سمنانارتشپدافند هواییسمنانسمنانپدافند هوایی سمنان (پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
شهر سمنان میدان استاندارد به سمت جاده سرکویر ۳۳ کیلومتر به سمت حسینیان
28بابلسرارتشپدافند هواییمازندرانبابلسر پدافند هوایی
(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
29سردرودارتشنیروی هواییآذربایجان شرقیسردرود تبریز(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
31هاشم‌آبادارتشپدافند هوائیاصفهاننایین
هاشم‌آباد
جاده نایین اصفهان فاصله از نایین ۳۵ کیلومتر مابین دو روستای دلگشا و وج
(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)

N32.743333, E52.763333
32تهرانارتشپدافند هوائیتهرانتهرانتهرانسر (پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
33عجب شیرارتشنیرو زمینیآذربایجان شرقیعجب شیرمرکز آموزش انفرادی
34شهدای اتش نشاننیروی انتظامینیروی مقاومتالبرزکرجکرج کمالشهر (پشت اتش نشانی)
35شهدای وظیفهارتشنیرو زمینیتهرانتهرانمعروف به ۰۱
N35.684167, E51.498056
36شهید انشاییارتشنیروی زمینیتهرانتهرانمعروف به ۰۲
N35.526150, E51.008405
37شهید شعبان برخورداریارتشنیروی زمینیآذربایجان شرقیبیرجندمعروف به ۰۳
38امام رضاارتشنیروی زمینیخراسان جنوبیکرمانمعروف به ۰۴
جاده بیرجند خوسف - ۱۸ کیلومتری بیرجند (۱۰ کیلومتری خوسف)
N32.850278, E58.976667
39شهید اشرف گنجویارتشنیروی زمینیکرمانکرمانمعروف به ۰۵
انتهای بلوار شهید صیاد شیرازی - محله سرآسیاب

N30.288056, E57.163611
40شهید سیدقنبر ترابیارتشنیروی زمینیفارسکازرونمعروف به ۰۷
کازرون - بلوار امام حسین - نرسیده به میدان امام حسین - روبروی پمپ بنزین
41شهید ابراهیم نوریارتشنیروی زمینیسیستان و بلوچستانخاشمعروف به ۰۸
جاده خاش زاهدان - ۵ کیلومتر بعد از میدان ورودی شهر
42هوابرد شیرازارتشنیروی زمینیفارسشیرازچهارراه هوابرد و بنفشه در شیراز
یا منطقه سیاخ دارنگون (جاده شیراز - کازرون)
44هوابرد شیرازارتشنیروی زمینیفارسشیرازچهارراه هوابرد و بنفشه در شیراز
یا منطقه سیاخ دارنگون (جاده شیراز - کازرون)

کدنام محل خدمتارگان خدمتینوع ارگاناستانشهرتوضیحات
45مراغهارتشنیروی زمینیآذربایجان شرقیمراغهN37.346111, E46.164722
46شهرضاارتشنیروی زمینیاصفهانشهرضاگروه ۲۲ توپخانه
N31.938889, E51.820833
47توپخانه ۳۳ارتشنیروی زمینیتهرانپرندکگروه ۳۳ توپخانه
49قزوینارتشنیروی زمینیقزوینقزوینلشکر ۱۶ زرهی
N36.288611, E50.028056
52شهید حسن آبشناسانارتشنیروی زمینیتهرانپرندک
53دوآبارتشنیروی زمینیمازندراندوآبلشکر ۳۰ (در این پادگان دوره آموزشی برگزار نمی‌شود)
54چهل دخترارتشنیروی زمینیسمنانچهل دختر شاهرودلشکر ۵۸(ظاهراً این پادگان صرفاً برای یگان تخصیص داده شده و آموزشی نیست)
N36.710278, E55.301944
56امام قلیارتشنیروی زمینیخراسان رضویقوچانN37.400556, E58.517778
57کرمانشاهارتشنیروی زمینیکرمانشاهکرمانشاهلشکر ۸۱ زرهی
59شهدای کرمانشاهسپاهنیروی زمینیکرمانشاهکرمانشاهرزم مقدماتی نزسا
N34.484838, E47.005529
62شهید هاشمی نژادسپاهنیرو زمینیخراسان شمالیشیروانجاده قوچان شیروان - ۶ کیلومتری میدان معلم شیروان - ۱۰ کیلومتر به سمت شمال
البته این پادگان با نام شهید بهشتی نیز شناخته می‌شود.

(ظاهراً با کد ۶۵ یکی می‌باشد)
64نبی اکرمسپاهنیرو زمینییزدمیبدمیبد - جاده ندوشن - بعد از کارخانه قند - ۱۰ کیلومتر به سمت راست
N32.246389, E53.872222
65شهید بهشتینیروی مقاومتخراسان شمالیشیروان(ظاهراً با کد ۶۲ یکی می‌باشد)
68بوشهرارتشنیروی هواییبوشهربوشهر
70کرمانسپاهنیروی زمینیکرمانکرمان
71امام رضا (ع)سپاهنیروی زمینیفارسکازروناین پادگان دوره آموزشی ندارد.
72شهید ثابت خواهسپاهنیروی زمینیکرمانشاهگیلان غربN34.109444, E46.037222
73شهید قاضیسپاهنیروی زمینیآذربایجان شرقیتبریزN37.943261, E46.025696
74ولیعصر (عج)سپاهنیروی زمینیفارسآباده
75شهدا جوادنیاوزارت دفاعقزوینقزوینجاده آبیک قزوین - 7KM بعد از خروجی طالقان به سمت قزوین (۱۲ کیلومتر از آبیک به سمت قزوین) - 2.5KM به جهت شمال
تنها مرکز آموزش وزارت دفاع N36.135086, E50.427545
76تبریزنیروی انتظامیآذربایجان شرقیتبریز
77کرمانهواپیماییکرمانکرمان
78خاتمسپاهنیروی هوایییزد خاتم
80سپاهستاد مشترک
81مرودشتسپاهفارسمرودشتیا نیروی هوایی ارتش مهرآباد
82احمد بن موسی (ع)سپاهنیروی دریاییفارسمرودشت
83مالک اشترسپاهنیروی زمینیآذربایجان غربیارومیه
85کوهکارتشنیروی زمینیتهرانکوهکمیدان رسالت - خیابان نیروی دریایی
86کهریزکارتشدژبانیتهرانکهریزکجاده قدیم تهران قم - مابین شهر کهریزک و بهشت زهرا (معروف به دژبان مرکز) متعلق به سماجا
87خاتمی یزدسپاهنیروی مقاومتیزدیزدیزد، کیلومتر ۲۲ جاده خضرآباد. همان کد ۲۲۳ می‌باشد.
88اردکانسپاهنیروی هوائییزداردکان
89شهید کچوییقوه قضائیهسازمان زندانهاالبرزکرجتنها پادگان آموزشی سربازهای زندان
91امام سجادسپاهنیروی زمینیفارساقلید
94ولیعصرسپاهنیروی زمینیمازندرانساری
101شهید باکریسپاهنیروی زمینیخوزستاندزفول۱۵ کیلومتری شمال دزفول (ظاهراً با کد ۲۶۵ یکی می‌باشد)

کدنام محل خدمتارگان خدمتینوع ارگاناستانشهرتوضیحات
105المهدیسپاهنیروی زمینیمازندرانبابلروستای خوشرود - ده بند پی غربی (فاصله از بابل حدود ۲۰ کیلومتر)
106جهرمنیروی انتظامیفارسجهرم
114شکاری تبریزارتشنیروی هواییآذربایجان شرقیتبریزپایگاه دوم شکاری
115شهید وحدتی فرارتشنیروی هواییخوزستاندزفول(این کد و ۱۷۵ ظاهراً یکی هستند) - پایگاه چهارم شکاری دزفول
119سیرجانارتشنیروی دریاییکرمانسیرجان
123شهید هاشمی نژادسپاهنیروی زمینیخراسان رضوینیشابور(ظاهراً با کد ۲۳ یکی می‌باشد)
(به کد ۶۲ شیروان منتقل شده است)
128شهید بابایی اصفهانارتشنیروی هواییاصفهاناصفهانبزرگراه فرودگاه (شهید اردستانی) پایگاه هشتم شکاری اصفهان - فاصله تا ترمینال کاوه ۱۶ کیلومتر (ظاهراً با کد ۱۴۸ یکی می‌باشد)
135شهید قدوسیسپاهنیروی زمینییزدیزد
141شهید حبیب‌اللهیسپاهنیرو زمینیخوزستاناهواز
159شیرازیگان ویژهفارسشیرازاحتمالاً همان پادگان شهیدسرلشکر ایرج رستمی
واقع در خیابان ابریشمی شیراز
N29.632778, E52.545556
164پدافند بهبهانارتشنیروی هواییخوزستانبهبهانظاهراً با پدافند هوایی امیدیه ادغام شده و امیدیه مرکز آموزشی جدید شده‌است.
174پدافند شیرازارتشنیروی هواییفارسشیراز(پدافند قرارگاه خاتم‌الانبیاء آجا)
175شهید وحدتی فرارتشنیروی هواییخوزستاندزفول(این کد و ۱۱۵ ظاهراً یکی هستند) - پایگاه چهارم شکاری دزفول
176امام حسینارتشنیروی هواییتهرانتهران
181نیروی هوایی مشهدارتشنیروی هواییخراسان رضویمشهد
182شهید خضراییارتشنیروی هواییتهرانتهرانمرکز آموزشی نیروی هوایی تهران (خیابان دماوند)
185کرمانشاهسپاهنیرو زمینیکرمانشاهکرمانشاهشهید همت روانسر (کد ۱۸۵: نیروی زمینی سپاه شهدای کرمانشاه)
189نیروی هوایی شیرازارتشنیروی هواییفارسشیراز
200شهید قاسمیاننیروی انتظامیمازندرانقائم شهرشیرگاه - زیرآب
206قلعه مرغیهواپیماییتهرانتهران
215شهید پازوکیسپاهنیرو زمینیتهرانپیشوالشکر ۲۷ افسریه
223خاتمیسپاهنیرو زمینییزدخاتمهمان کد ۸۷ می‌باشد.
226مازادروز تقسیم مشخص می‌شود.
231بندر انزلیارتشنیرو دریاییگیلانبندر انزلی
232زاهداننیرو انتظامییگان ویژهسیستان و بلوچستانزاهدان
233لشگرک تهرانارتشنیروی زمینیتهرانتهرانتکاور
234شهید نامجوارتشنیروی دریاییگیلانحسن رودجاده رشت انزلی - حسن رود - روبروی رستوران امیرسالار
235لشگرک تهرانارتشنیروی زمینیتهرانلواساناتجاده لواسانات آموزش تکاور
238یگان ویژه مشهدنیرو انتظامییگان ویژهخراسان رضویمشهدکوهسنگی رضا شهر
256شهید مدرسسپاهنیروی زمینیالبرزکرجکرج - کیلومتر ۲۸ اتوبان تهران - شهرک خاتم الانیبا - بعد از پل فردیس کرج - جنب پارک جهان نما[۷]N35.776667, E51.047222
261مازندراننیرو انتظامیمازندرانساریفرماندهی انتظامی - (ساری - خیابان ارتش - جنب دادسرای عمومی انقلاب)
265باکری دزفولسپاهنیروی زمینیخوزستاندزفول(ظاهراً با کد ۱۰۱ یکی می‌باشد)
270قزویننیرو انتظامییگان ویژهقزوین
277یگان امداد فاتبنیروی انتظامییگان امدادتهرانتهرانتهران خیابان شریعتی خیابان معلم مرودشت جنوبی
288عاشوراارتشنیروی انتظامیآذربایجان شرقیتبریز
291امام علیسپاهنیرو زمینیاصفهانمبارکهاین کد مرکز آموزشی سپاه صاحب الزمان می‌باشد.
296قمر بنی هاشمسپاهنیرو زمینیچهار محال و بختیاریشهرکردتیپ ۴۴
301زنجانسپاهنیرو زمینیزنجانزنجان
311گلستانسپاهیا سپاه یزد
335ارتش تهرانارتشنیرو زمینیلشکر ۵۷ - پشت نظام وظیفه تهران
425شهید رجایینیروی انتظامیکرمانشاهکرمانشاهسراب نیلوفر (فاصله از کرمانشاه ۲۰ کیلومتر)[۸]

 

[ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مراکز آموزشی و نحوه پذیرش در این مراکز همین حالا با مرکز مشاوره تلفنی باران به شماره 70703025 021 تماس حاصل نمایید.” ex_class=”fancyText_Sarbazi”]

با سابقه ترین مرکز مشاوره تلفنی

70703025 021

همین حالا با برترین مشاورین نظام وظیفه تماس بگیر

مرکز مشاوره تلفنی باران 70703025 021

تعداد دیدگاه ها 403 تا
 1. عرفان :

  شماره پادگان نیروی انتظامی شهید باهنر در شهر باغین در 20کیلومتری شهر کرمان میگید بهم میدید

 2. مهسا :

  سلام عرض خسته نباشید میشه لطفا بگید ک
  چجوری باید ب پادگان شهید رستاو ناجا تماس بگیرم

  1. باران مشاوره :

   باید منتظر باشین خودشون تماس بگیرن

 3. Nayeh :

  سلام، حوصلهت سر نره نامزد من شده است در اموزش برای 3 هفته در حال حاضر و او به من تماس گرفته نشده است، او یک تلفن نوکیا فقط برای تماس. ایا طبیعی است که تماس نگیرید؟

 4. سلین :

  سلام وقت بخیر
  میشه شماره تماس پایگاه هوایی شهید دوران شیراز رو بفرستید،لطفا🙏🏻

 5. Zahra :

  سلام وقت بخیر تورو خدا شماره پادگان نیرو هوایی هفت شکاری شهید عباس دوران شیرازو بم میدین خواهش میکنم نامزدم نزدیک یه هفتس زنگ نزده

 6. حسین :

  سلام نیرو هوایی مشهد چه جور جایی

  1. باران مشاوره :

   خوب یا بد بودن سلیقه ای هست

 7. محمودنوروزی :

  سلام علیکم
  خواهرزاده ی من توآموزشی بهش کددادن وگفتن بعدازآموزش کدمحل خدمت یگانی شمااینجاست
  این کدمطعلق به کدوم پادگان میشه
  01100334015
  ممنون میشم کمک کنید

 8. اوستا :

  سلام ،وقت بخیر . دوست من خدمت سربازی به جهرم نیروی انتظامی شهید دستغیب افتاده چطور میتونم تماس داشته باشم،،شماره تماسش مسدود شده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: